Ciri & Kriteria Permohonan Skim Rumah Pertamaku
Ciri-ciri dan Faedah Utama
Pembelian rumah pertama (bergantung kepada kemampuan)
 • Pembiayaan sehingga 100%
 • Harta kediaman sahaja
Kriteria Kelayakan
Pemohon Yang Layak
 • Warganegara Malaysia sahaja
 • Pembeli rumah pertama
 • Pekerja di sektor swasta, termasuk badan-badan berkanun yang tidak menawarkan kemudahan pinjaman/pembiayaan perumahan kakitangan kerajaan
 • Individu berumur tidak lebih daripada 40 tahun
 • Pendapatan kasar peminjam perseorangan tidak lebih daripada RM5,000 sebulan dan pendapatan kasar peminjam bersama tidak lebih daripada RM10,000 sebulan (berdasarkan pendapatan kasar bulanan maksimum tidak lebih daripada RM5,000 bagi setiap peminjam)
 • Pembayaran balik jumlah komitmen pembiayaan tidak boleh melebihi 60% daripada pendapatan bersih bulanan atau had pembiayaan maksimum bank yang terlibat, yang mana lebih rendah
Harta Yang Layak
 • Harta kediaman yang terletak dalam Malaysia
 • Nilai minimum hartanah RM100,000
 • Nilai maksimum hartanah RM500,000
 • Dihuni oleh pemilik (pembeli mestilah menghuni kediaman berkenaan)
Keperluan Pembiayaan
 • Tempoh pembiayaan tidak lebih daripada 35 tahun, tertakluk kepada umur peminjam tidak melebihi 65 tahun di akhir tempoh pembiayaan.
 • Kemudahan untuk melunaskan sahaja (tiada ciri yang memberi kemudahan untuk pengeluaran)
 • Bayaran ansuran melalui potongan gaji bulanan atau arahan tetap
 • Insurans/takaful kebakaran diwajibkan