Soalan lazim
Skim Rumah Pertamaku (SRP)
Apakah Skim Rumah Pertamaku (SRP) / My First Home Scheme?

SRP adalah inisiatif pemilikan rumah yang pertama kali diumumkan dalam Belanjawan 2011 oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu pembeli rumah pertama untuk membeli rumah pertama mereka. Skim ini membolehkan pembeli rumah pertama untuk mendapatkan pembiayaan sehingga 110% daripada bank-bank yang terlibat bagi membolehkan mereka untuk memiliki rumah tanpa perlu membayar wang pendahuluan.

CSRP akan memberi jaminan kepada bank-bank yang berkenaan atas dasar 'kerugian pertama' untuk pembiayaan yang melebihi aras 90%.

Dengan jaminan CSRP, adakah ini bermakna pemohon dibawah skim ini hanya menanggung 90% pembiayaan kepada bank sahaja?

Tidak, pemohon menanggung sepenuhnya jumlah pembiayaan daripada bank (sehingga 110%). Jaminan tersebut hanya melindungi bank daripada sebarang kerugian yang dialami akibat dari pembiayaan yang melebihi aras 90%.

Adakah saya perlu membayar kadar faedah/keuntungan yang lebih tinggi atau menikmati sebarang bayaran pembiayaan sehingga 110% dibawah skim ini?

Tidak, kadar faedah/keuntungan biasa bank-bank yang berkenaan digunapakai dan pemohon tidak perlu membayar untuk mendapatkan jaminan daripada CSRP.

Kelayakan
Siapakah yang layak untuk skim ini?

Skim ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dengan pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM5,000. Pemohon dengan pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM10,000 adalah layak bagi pemohon bersama (berdasarkan pendapatan kasar bulanan maksimum tidak lebih daripada RM5,000 bagi setiap pemohon. Walaubagaimanapun, had umur pemohon adalah bergantung kepada tempoh pembiayaan.

Saya bekerja sendiri dan purata pendapatan saya sebulan ialah RM2,000. Adakah saya layak untuk skim ini?

Ya, skim ini adalah terbuka kepada kakitangan di sektor awam dan swasta, termasuk mereka yang bekerja sendiri.

Saya bekerja di sebuah badan berkanun manakala pasangan saya bekerja di sektor swasta. Adakah kami layak untuk menjadi pemohon bersama dibawah skim ini?

Ya, kedua-duanya layak untuk memohon skim ini.

Saya berkerja sendiri sedangkan pasangan saya bekerja di sebuah syarikat perdagangan dengan pendapatan sebanyak RM2,000 sebulan. Adakah kami layak untuk menjadi pemohon bersama dibawah skim ini?

Ya, kedua-duanya layak untuk memohon skim ini.

Saya dan pasangan masing-masing berpendapatan sebanyak RM2,000 dan RM3,000 sebulan dan kami ingin mendapatkan pembiayaan 110% untuk membeli rumah pertama kami bernilai RM300,000. Adakah kami layak di bawak Skim ini?

Ya. Pemohon individu/bersama dengan pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM5,000 dan bagi pembelian hartanah yang bernilai sehingga RM300,000 layak untuk mendapat pembiayaan 110% di bawah skim ini.

Bagaimanakah caranya untuk saya mendapatkan pembiayaan 100% untuk membeli hartanah yang bernilai RM400,000?

Anda boleh memohon untuk pembiayaan 100% melalui pembiayaan individu/bersama. Pendapatan kasar bulanan isi rumah pemohon individu hendaklah tidak lebih daripada RM5,000 dan pendapatan kasar bulanan isi rumah bersama pula tidak lebih daripada RM10,000 (tertakluk kepada pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM5,000 bagi setiap pemohon). Jika diandaikan yang kedua-dua pemohon tidak mempunyai sebarang komitmen semasa permohonan dibuat, tempoh pembiayaan adalah 35 tahun (tertakluk kepada umur kedua-dua pemohon tidak lebih daripada 70 tahun pada akhir tempoh pembiayaan) dan memenuhi semua keperluan kredit bank, ansuran bulanan pembiayaan pembelian hartanah yang bernilai RM400,000 tidak boleh melebihi 60% daripada gabungan pendapatan bersih bulanan kedua-dua pemohon.

Saya dan rakan saya memenuhi semua kriteria kelayakan yang dinyatakan. Bolehkah kami menjadi pemohon bersama untuk pembiayaan dibawah Skim ini?

Tidak, pemohon bersama mestilah ahli keluarga, seperti suami dan isteri atau adik beradik sahaja, dan mestilah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan.

Jika seseorang mewarisi harta kediaman, adakah dia masih memenuhi takrif pembeli rumah pertama?

Objektif inisiatif ini adalah untuk membantu isi rumah untuk memiliki harta kediaman pertama. Jika seseorang mewarisi sebuah rumah, dia dianggap sudah memiliki harta kediaman dan oleh itu, dia tidak berada di bawah kategori ini. Bakal pemohon mungkin dikehendaki menandatangani borang pengisytiharan diri yang menyatakan bahawa mereka tidak mewarisi atau memiliki harta kediaman semasa membuat permohonan.

Siapa yang layak sebagai pemohon bersama?

Pemohon bersama merangkumi pasangan, ibu bapa, anak atau adik beradik (yang tinggal bersama di rumah baru), dengan syarat mereka memenuhi kriteria lain.

Harta
Adakah skim ini merangkumi harta-harta yang sudah siap dan yang dalam pembinaan?

Ya, skim ini merangkumi kedua-dua harta yang sudah siap dan yang dalam pembinaan. Jaminan tersebut akan berkuatkuasa apabila pembayaran penuh pembiayaan tersebut dibuat.

Saya dan pasangan saya mahu membeli sebuah harta pada harga RM300,000. Adakah kami layak untuk mendapat pembiayaan sebanyak RM300,000 jika memenuhi kriteria pendapatan yang ditetapkan?

Penilaian harta tersebut adalah tertakluk kepada polisi penajajaminan bank-bank yang terlibat. Secara amnya, bank-bank akan memberi pembiayaan berdasarkan harga belian atau penilaian (nilai pasaran terbuka) daripada panel jurunilai mereka, yang mana lebih rendah.

Pembiayaan sedia ada saya diambil semasa saya membeli rumah pertama. Adakah saya layak untuk mendapat pembiayaan semula bagi pembiayaan tersebut dibawah skim ini?

Tidak, skim ini tidak merangkumi pembiayaan semula bagi pembiayaan sedia ada.

Adakah sebarang had ditetapkan bagi jenis harta kediaman atau lokasi dibawah skim ini?

Jenis harta kediaman dan lokasi adalah tertakluk kepada polisi penajajaminan bank-bank yang terlibat.

Adakah Skim ini meliputi pembinaan rumah di bawah tanah sendiri?

Tidak, Skim ini tidak meliputi pembinaan rumah di bawah tanah sendiri.

Apakah jenis harta yang dibenarkan (sebagai contoh SOHO, pangsapuri servis)?

Ia mestilah harta kediaman untuk dihuni sendiri (sama ada yang dalam pembinaan atau sudah siap) daripada pasaran utama atau sekunder.

Pembiayaan
Apakah tempoh pembiayaan maksimum?

Tempoh maksimum pembiayaan adalah 35 tahun, tertakluk kepada umur pemohon tidak melebih daripadai 70 tahun pada akhir tempoh pembiayaan dan polisi penajajaminan bank-bank yang terlibat.

Adakah tempoh pembiayaan tidak termasuk tempoh pembinaan?

Bagi hartanah yang dalam pembinaan, tempoh pembiayaan bermula dari tarikh jumlah pembiayaan telah dikeluarkan sepenuhnya.

Adakah proses kelulusan pembiayaan tertakluk kepada piawai penajajaminan dan piawaian kredit bank?

Ya, bank yang terlibat akan terus memproses dan meluluskan pembiayaan berdasarkan kriteria kelayakan Skim dan piawaian penajajaminan dan kredit bank masing-masing yang harus mematuhi semua garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan pembiayaan dari semasa ke semasa.

Bolehkah yuran guaman menjadi sebahagian daripada pembiayaan?

Yuran guaman boleh menjadi sebahagian daripada pembiayaan bergantung kepada budi bicara bank masing-masing yang terlibat.

Soalan Lain
Bagaimanakah cara untuk saya memohon pembiayaan dibawah skim ini?

Pemohonan boleh dibuat di mana-mana cawangan bank-bank yang terlibat.

Bolehkah saya memohon untuk pembiayaan Islam dibawah skim ini?

Ya, skim ini merangkumi kedua-dua pembiayaan konvensional dan Islam.

Adakah saya perlu membeli insurans kebakaran/takaful dan Insurans Bertempoh Gadai janji Berkurangan (MRTA)/Takaful Bertempoh Gadai janji Berkurangan (MRTT)?

Pemohon mesti membeli insurans/takaful kebakaran. Walaubagaimanapun, keperluan bagi MRTA/MRTT bergantung kepada keperluan bank yang terlibat.

Adakah terdapat bantuan kewangan untuk menampung kos untuk pelaksanaan Memorandum Pindahan?

Bergantung kepada kepada budi bicara bank masing-masing yang terlibat.

Adakah keperluan pendidikan kewangan perlu dikenakan kepada pembeli rumah pertama yang bernilai di antara RM300,000 hingga RM500,000?

Modul pendidikan kewangan hanya wajib bagi pembeli rumah pertama yang bernilai tidak lebih daripada RM300,000 dan dengan pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM5,000.

Adakah tempoh moratorium 5 tahun digunakan bagi pembeli rumah pertama yang bernilai RM400,000 dengan pendapatan kasar bulanan isi rumah RM8,000 untuk pemohon bersama (pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM5,000 bagi setiap pemohon?

Tempoh moratorium 5 tahun hanya terpakai untuk pembeli rumah pertama yang berpendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM5,000 dan membeli rumah yang bernilai tidak lebih daripada RM300,000.